Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Michał Kwiatkowski
Email: 
sebastian.madej@mg.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Gospodarki, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Informacje o projekcie

15.10.2013

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. tzw. IV ustawa deregulacyjna jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw MG upraszczających przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach których dokonano łącznie 284 zmian w 109 ustawach. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań „krok po kroku” jest wynikiem przyjętej koncepcji doskonalenia regulacji gospodarczych w oparciu o konkretne problemy zidentyfikowane w praktyce wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt zawiera blisko 50 zmian w prawie gospodarczym, w ponad 30 ustawach. Koncentrują się one na wsparciu inwestycji, ograniczeniu obowiązków informacyjnych, podnoszeniu efektywności pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej administracji. Wejście w życie proponowanych regulacji wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, zwłaszcza małych i średnich firm. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić rocznie blisko 1 mld zł.

Wybrane rozwiązania zawarte w projekcie ustawy:

o       „Pakiet portowy” - skrócenie terminu czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO),

o   wyłączenie z VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych),

o   umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy  (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),

o       zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej),

o  rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń dla przedsiębiorców przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie FOŚiGW (ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji, m.in. objęcie dopłatami opłat ustalanych w umowach leasingu),

o   zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, ułatwienie rozliczeń podatkowych),

o ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w  roku rozpoczęcia działalności),

o        zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),

o     zmiany mające na celu zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (rozszerzenie delegacji ustawowej umożliwiającej wprowadzenie zmian przez Ministra Gospodarki w przepisów dot. procentowego ustalenia udziału składników pochodzenia zagranicznego w produkcie krajowym),

o      umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),

o  kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń),

o  uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku, gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej (ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego z podatkiem od towarów i usług),

o  zwiększenie dostępu do orzeczeń sądowych (zmiany mające na celu upowszechnienie publikowania orzeczeń sądowych na stronach BIP),

o    umożliwienie uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego (wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego Wiążącej Informacji Akcyzowej),

o   ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (umożliwienie składania oświadczeń w okresowej umowie zamiast każdorazowo przy zakupie oleju, redukcja zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu, odstąpienie od stosowania podwyższonej stawki akcyzy w przypadku nie złożenia zestawienia oświadczeń).   

Ilość odsłon artykułu: 
5556
Redaktor merytoryczny: 
Michał Kwiatkowski
Data utworzenia: 
09.09.2013 14:15:09
Redaktor zatwierdzający: 
Marek Kubel-Grabau
Data modyfikacji: 
16.04.2014 16:07:04

Najnowsze uwagi
Michał Pałka 11.11.2013

Co do art. 13 projektu. Popieram projekt w tym zakresie, ale: 1. Zwracam uwagę na wysokie koszty wiążące się z wprowadzeniem tej zmiany. Liczba dokumentów ur[...]

Link do dokumentu
Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów