Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Mariusz Lewandowski
Email: 
Mariusz.lewandowski@mac.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Założenia do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tzw. re-use)

26.05.2014

Celem projektu  jest takie wdrożenie dyrektywy unijnej  re-use, by rozwiązania dotyczące ponownego wykorzystywania były bardziej przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu. 
Mowa tu o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. dyrektywa re-use). 
  
Znaczenie informacji sektora publicznego 
Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromne ilości informacji i treści, poczynając od danych statystycznych, gospodarczych lub środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. Rewolucja cyfrowa sprawiła, że wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby. 
Dlatego informacje sektora publicznego (dane, informacje, dokumenty, treści kultury) to ważne aktywa. Możliwość ich ponownego wykorzystywania ma znaczenie gospodarczej, wpływa na jakość i skuteczności edukacji, badań i rozwoju, kultury, i innowacyjności (także społecznej). 
Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego jest każde twórcze wykorzystywanie informacji w dowolnym celu tworzące wartością dodaną, np. w serwisach elektronicznych, aplikacjach mobilnych czy innowacyjnych produktach i usługach. 
Możliwość ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia również pozycję obywateli, a więc i demokrację uczestniczącą. Promuje też przejrzystą, odpowiedzialną i bardziej wydajną administrację. 
  
Dlaczego proponujemy osobną ustawę 
Poprzednia dyrektywa re-use z 2003 r. została w Polsce wdrożona przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Taki sposób wdrożenia okazał się trudny - ustawa łączyła dwa odrębne tryby dostępu do informacji: odformalizowanego trybu dostępu do informacji publicznej i trybu ponownego wykorzystywania, możliwego na konkretnych warunkach. Okazało się, że i obywatele wnioskujący o informacje i urzędnicy miewali kłopoty z rozróżnieniem tych dwóch trybów 
Dlatego proponujemy wyodrębnienie przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kompleksowym uregulowaniem zagadnień re-use ma być nowa ustawa, której proponujemy nadać tytuł o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Naszym zdaniem pozwoli to w sposób precyzyjniejszy i bardziej zrozumiały dla adresatów rozróżnić instytucje „dostępu do informacji” oraz „ponownego wykorzystywania.” 
Projekt w ślad za dyrektywą poszerza zakres ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Oznacza to że cyfrowe zasoby tych instytucji, jak zdigitalizowane dzieła dziedzictwa kulturowego będą mogły być wykorzystywane przez obywateli, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe do różnych celów, tak niekomercyjnych jak i komercyjnych. 
Podkreślenia wymaga, że ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej. Założenie to stanowi podstawę niniejszego projektu – informacje sektora publicznego będące przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania. 
Proponujemy wprowadzenie pojęcia informacji sektora publicznego, które oznacza jakąkolwiek treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), która jest w posiadaniu podmiotu publicznego. Będą nią zatem informacje publiczne, ale także archiwalia, wizerunki muzealiów czy materiały biblioteczne. Takie rozwiązanie jest uzasadnione poszerzeniem dyrektywy re-use o zasoby bibliotek, muzeów i archiwów. Na gruncie obowiązującego prawa nie sposób uznać, iż zasoby te (np. zdigitalizowany obraz czy książka w postaci cyfrowej) są informacją publiczną. Definicja informacji sektora publicznego odpowiada wprost terminologii, jaką posługuje się dyrektywa re-use. 
  
Cel konsultacji 
Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat projektu założeń do ustawy. Chcielibyśmy zebrać Państwa opinie i uwagi także w odniesieniu do następujących kwestii: 
1.       Jakie są główne bariery stojące na przeszkodzie efektywnemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego? 
2.       Jakie według Państwa nowe zasoby objęte re-use (tj. zasoby bibliotek, muzeów i archiwów) są najbardziej istotne z punktu możliwości ich ponownego wykorzystywania? 
3.       Jakie według Państwa informacje sektora publicznego powinny być udostępniane w pierwszej kolejności na portalu danepubliczne.gov.pl czyli za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej? 

Ilość odsłon artykułu: 
4559
Redaktor merytoryczny: 
Mariusz Lewandowski
Data utworzenia: 
25.05.2014 19:53:05
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
04.08.2015 12:29:08

Najnowsze uwagi
Piotr Waglowski 17.06.2014

Stanowisko zaprezentowane w imieniu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) Ze względu na sfor[...]

Link do dokumentu
Andrzej Zinkiewicz 16.06.2014

Umotywowanie odmowy udostępniania informacji ze względu na „tajemnicę przedsiębiorcy” jest ułomne, ponieważ nie jest uregulowane w ustawie. Jest to niezgodne z [...]

Link do dokumentu
Andrzej Zinkiewicz 16.06.2014

Wniosek powinien być rozpatrywany jako z założenia w przedmiocie informacji publicznej, o ile nic innego nie wynika z treści, żeby sądy administracyjne nie stos[...]

Link do dokumentu
Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów