Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Stanisław Krakowski
Email: 
Stanislaw.Krakowski@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji

Dokumenty

Brak plików przypisanych do aktualnego etapu projektu

Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

04.08.2016

Nowa wizja rozwoju kraju została ujęta w przyjętym 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument przedstawia wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe). Zarysowuje przykładowe instrumenty gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując propozycje działań wokół pięciu filarów rozwojowych. Dokument prezentuje nowe podejście do polityki gospodarczej, a także inicjatywy kluczowe dla realizacji założeń powziętych w Planie.

Na podstawie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, a także prac prowadzonych w ramach grup roboczych Ministerstwa Rozwoju (MR), z wykorzystaniem materiałów uzupełniających przygotowanych przez poszczególne ministerstwa, pomysłów zgłaszanych przez obywateli oraz środowiska opiniotwórcze, zostały opracowane „Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Stanowiły one warunki brzegowe dla dalszych prac nad strategią z udziałem przedstawicieli poszczególnych resortów. Prezentacja projektu Założeń na Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju w dniu 16 maja br. rozpoczęła formalne prace 12 zespołów międzyresortowych ds. opracowania „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” , powołanych uchwałą Komitetu. W prace zespołów zaangażowani zostali przedstawiciele wszystkich resortów, partnerów społeczno-gospodarczych, województw oraz instytucji i ekspertów zewnętrznych. Podstawowym zadaniem Zespołów było uszczegółowienie zapisów Założeń oraz wypracowanie rozwiązań wdrożeniowych, w tym pakietów projektów strategicznych i flagowych. Efektem prac Zespołów jest niniejszy projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.


W dniu 25 lipca 2016 r. Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju pozytywnie zaopiniował projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i zarekomendował przekazanie projektu dokumentu do konsultacji społecznych. 

 

Strategia określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Strategia wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz ze społeczeństwem.


„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju (tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów 25 września 2012 r.), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W Strategii zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi ona podstawę dla aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych (w tym, strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych instrumentów wdrożeniowych.

Dokument zostanie poddany ewaluacji ex ante zgodnie z przepisami ustawy o dnia 6 grudnia 2016 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz.335 t.j.). Efekty konsultacji społecznych oraz zalecenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii znajdą odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, planowanym do przedłożenia Radzie Ministrów w październiku 2016 r.

Konsultacje potrwają do końca września 2016 r. W ich ramach zaplanowane zostały liczne spotkania branżowo-tematyczne, jak również konferencje adresowane do poszczególnych środowisk, w tym partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk samorządowych. Uwagi można zgłaszać poprzez stronę internetową Ministerstwa Rozwoju (link do formularza z prawej strony).

Ilość odsłon artykułu: 
2629
Redaktor merytoryczny: 
Stanisław Krakowski
Data utworzenia: 
03.08.2016 18:35:08
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-Melon
Data modyfikacji: 
26.09.2016 10:00:09

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki
Podobne projekty

Brak podobnych projektów