Subskrybuj informacje projektowe dla projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Projekt otwarty

Dziedzina: 
Pozostałe
Osoba odpowiedzialna: 
Anna Bitner
Email: 
Anna.Bitner@mr.gov.pl
Adres: 
Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa
Zaproś do konsultacji
Agenda projektu
DataWydarzenie
Brak wydarzeń dla projektu

Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

19.08.2016

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) przyrządy pomiarowe podlegające od dnia 7 stycznia 2007 r. ocenie zgodności, mogą być zgłaszane do legalizacji pierwotnej do dnia upływu okresów ważności decyzji zatwierdzenia typu tych przyrządów. Wprowadzenie okresu przejściowego wynikało z art. 23 dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149), zwaną dalej „dyrektywą MID”. Okres ważności wspomnianych decyzji zatwierdzenia typu wygasa w 2016 r. Z tego powodu konieczne jest wyłączenie legalizacji pierwotnej z zakresu prawnej kontroli metrologicznej (PKM) przyrządów pomiarowych podlegających od dnia 7 stycznia 2007 r. ocenie zgodności (przyrządy te w użytkowaniu podlegać będą legalizacji ponownej).

Obowiązujące przepisy różnicują zakres obowiązku prawnej kontroli metrologicznej ciepłomierzy, wodomierzy, gazomierzy, przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej, instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda, materialnych miar długości oraz przyrządów do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, w zależności od trybu wprowadzenia tych przyrządów do obrotu lub użytkowania: po zatwierdzeniu typu i w wyniku dokonania oceny zgodności (w przypadku ciepłomierzy, wodomierzy, gazomierzy oraz liczników energii elektrycznej obowiązkiem prawnej kontroli metrologicznej objęte są wyłącznie przyrządy do stosowania w gospodarstwach domowych, w usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym). Zróżnicowanie to powoduje powstawanie różnych obowiązków użytkowników takich samych rodzajów przyrządów pomiarowych. Dany użytkownik stosujący taki sam rodzaj przyrządu pomiarowego w dziedzinach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo o miarach, może być zobowiązany do zgłoszenia danego przyrządu do legalizacji ponownej i jednocześnie zwolniony od takiego obowiązku w przypadku innego przyrządu takiego samego rodzaju, w zależności od trybu wprowadzania przyrządów do obrotu lub użytkowania. Stan ten nie jest społecznie akceptowany. Konieczne jest ujednolicenie systemu prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów, a tym samym zakresu obowiązków użytkowników tych przyrządów, związanych z przedmiotową kontrolą.

Ilość odsłon artykułu: 
1231
Redaktor merytoryczny: 
Anna Bitner
Data utworzenia: 
19.08.2016 10:20:08
Redaktor zatwierdzający: 
Anna Maurer-melon
Data modyfikacji: 
19.08.2016 10:20:08

Najnowsze uwagi

Brak uwag do projektu

Ostatnio dyskutowane na forum

Brak wątków na forum przypisanych do projektu

Załączniki

Brak załączników przypisanych do projektu

Podobne projekty

Brak podobnych projektów